zondag 1 november 2020

Jaarverslag 2019 - 2020 / Rapport des activités 2019 - 2020

Jaarverslag 2019 - 2020
Graag brengen wij jullie via deze link het verslag van de projecten die we in 2020 hebben verwezenlijkt. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt.
Burkina Faso beleeft momenteel een moeilijke periode. Er zijn de terroristische aanslagen vanuit de buurlanden Mali en Niger. Meer dan 1 miljoen Burkinezen zijn hun dorpen ontvlucht en worden door organisaties en families opgevangen.
Sinds 15 maart kent Burkina tevens de problemen die COVID 19 heeft veroorzaakt. Gelukkig verspreidt het virus zich niet zoals in Europa.
Tegen deze achtergrond werden de beschreven projecten uitgevoerd en met de nodige voorzorg tot een goed einde gebracht; wel met een ernstige vertraging. Belangrijk zijn de resultaten. Het is een stap dichter bij een betere toekomst.
Bedankt aan jullie die dit hebben ondersteund. Het heeft de plaatselijke bevolking meer veerkracht gegeven.
In 2021 willen we de groentetuin van Adama Yiri verder uitbouwen en voor meer gezinnen toegankelijk maken. Uw bijdrage is welkom op de rekening van vzw KONTINENTEN Potterierei, 72, 8000 Brugge rek.n° BE66 7380 3734 7143 De mededeling bij de storting blijft: “Drinkbaar water Burkina Faso” Giften van 40€ en meer geven recht op een fiscaal attest.
Bedankt Johan
Rapport des activités 2019 - 2020.
Nous aimerions vous présenter via ce lien le rapport des projets que nous avons réalisés en 2020. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble.
Le Burkina traverse actuellement une période difficile. Il y a des attaques terroristes en provenance du Mali et du Niger. Plus d’un million de Burkinabè ont fui leurs villages et sont pris en charge par des organisations et des familles.
Depuis le 15 mars, le Burkina connaît également les problèmes causés par le COVID 19. Heureusement, le virus ne se propage pas comme en Europe.
Malgré un sérieux retard dû à la situation actuelle, les projets décrits ont été réalisés dans ce contexte et menés à bien avec les précautions nécessaires. Les résultats sont importants. C’est un pas de plus vers un avenir meilleur. Merci à vous tous pour votre soutien précieux. Cela a permis à la population locale d’être plus résiliente En 2021, nous souhaitons agrandir le terrain maraîcher d’Adama Yiri et le rendre accessible à davantage de familles. Votre contribution est la bienvenue sur le compte de KONTINENTEN a.s.b.l. Potterierei, 72, 8000 Bruges CCP n° BE66 7380 3734 7143 . avec mention « Eau potable Burkina Faso » Les dons à partir de 40€ donnent droit à une attestation fiscale. Merci
Au nom de Beog Neere Boulzoma Johan

donderdag 15 oktober 2020

11.11.11. CAMPAGNE/ zorg mee voor verandering

Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk.
Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, voor democratie, voor een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom versterken wij hun inzet.
Changemakers: meer dan ooit nodig
Judith ijvert met haar burgerplatform voor vrouwenrechten in DR Congo. Kong komt op voor veilige arbeidsomstandigheden in Cambodja. Maman Migrant strijdt voor de medische hulp voor vluchtelingen in Agadez. Martin versterkt klimaatactie in Bolivia. Jorge komt op voor seksuele rechten in Peru. Rouba geeft Syrische vluchtelingen in Libanon hoop. Ook BURKINA FASO kent zo een sterke mensen die ijveren tegen vrouwenbesnijdenis en kind huwelijken.
Zij en vele anderen werken aan een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. De vrijheid van meningsuiting staat op veel plaatsen onder druk en de coronacrisis legt de ongelijkheid in de wereld pijnlijk bloot. Onvoldoende of ontoegankelijke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en gemeenschappen verscheurd door conflict.
Daar doen deze changemakers wat aan. Daarom verdienen ze onze steun. Zij kunnen dit niet alleen. Jij geeft hen de kracht om door te gaan. Steun daarom onze changemakers. Steun 11.11.11..

dinsdag 7 april 2020

CORONAVIRUS IN BURKINA FASO


In Belgische Corona-tijden, waar we het virus te lijf gaan door het trouw opvolgen van de maatregelen die de virologen voorstellen, vragen we ons misschien af hoe het er in Burkina Faso aan toegaat.

A l’heure du Coronavirus en Belgique et à l’heure où nous attaquons le virus en suivant fidèlement les mesures proposées par les virologues, nous pouvons nous demander comment vont les choses au Burkina Faso
Ik was pas terug uit Burkina toen de West-Afrikaanse regeringen op 20 maart hun grenzen sloten en maatregelen afkondigden die vergelijkbaar zijn met deze in België.

Je venais de rentrer du Burkina lorsque, le 20 mars, les gouvernements des pays Ouest-Africains ont fermé leurs frontières et ont annoncé des mesures similaires à celles de la Belgique.
De scholen werden op 14 maart al gesloten en dat blijft zeker zo tot 28 april. Het personenverkeer tussen de steden is verboden. Sommige grote steden zijn zelfs in quarantaine geplaatst. De noodklok is ingesteld tussen 19u en 5u. De andere maatregelen lijken fel op wat wij hoeven te volgen.  Na Zuid-Afrika is Burkina een van de meest getroffen landen. Het aantal besmette personen is veel lager dan in België; maar de opvangmogelijkheden zijn ook schaarser.

 Voor de meeste mensen is de situatie dramatisch. Door de maatregelen zijn de openbare markten gesloten zodat ze zonder inkomen vallen. Zij kunnen niet terugvallen op sociale zekerheid. Geen inkomen betekent armoede, vooral in de steden. Nu hopen dat het normale leven vlug kan hernemen.

Les écoles ont été fermées le 14 mars et le resteront jusqu'au 28 avril.
La circulation des passagers entre les villes est interdite et certaines grandes villes ont même été mises en quarantaine. De plus, un couvre-feu a été instauré entre 19 h et 5 h du matin. Les autres mesures sont très similaires à ce que nous devons suivre. Après l'Afrique du Sud, le Burkina est l'un des pays les plus touchés. Le nombre de personnes infectées est beaucoup plus faible qu'en Belgique, mais les possibilités de se faire soigner sont également plus rares.

Pour la plupart des gens, la situation est dramatique car ils se retrouvent sans revenu en raison des mesures qui ont été prises. Tous les marchés publics sont fermés. La grande majorité de la population ne peut pas avoir accès à la sécurité sociale. Aucuns revenus ce qui engendre une augmentation de la pauvreté, notamment dans les villes. Espérons maintenant que la vie normale puisse reprendre rapidement.

Onze projecten in Koumbri en Boulzoma lijden gelukkig niet fel onder de crisis. We krijgen momenteel de firma en het materiaal niet ter plaatse om de boorput af te werken en de watertoren te plaatsen. Maar het komt in orde. De groentetuin floreert en zorgt voor zekerheid
Hiernaast  enkele officiële cijfers van de besmettingsgraad door de Coronavirus. 


Heureusement, nos projets à Koumbri et Boulzoma ne souffrent pas trop de cette épidémie. Actuellement, l'entreprise n’est pas en mesure de se rendre sur place avec l'équipement pour terminer le puits et installer le château d'eau, mais nous sommes confiants. Le jardin maraîcher est en bonne voie. 

Ci-dessous quelques chiffres officiels sur la situation du Coronavirus au Burkina:

donderdag 5 maart 2020

WATER VOOR KOUMBRI - DE L’EAU POUR KOUMBRI


"l’Union des Groupements Naam" heeft onze vereniging “Beog Neere Boulzoma” gevraagd om in Koumbri naar drinkwater te boren en die uit te rusten met zonnepanelen en een watertoren. Deze watervoorziening lost het probleem op waarmee de bevolking in het droge seizoen regelmatig geconfronteerd wordt. Bovendien zullen de kinderen van de nabijgelegen basisschool er volop van kunnen genieten. De beschikbaarheid van drinkwater zal het aantal ziekten verminderen die mensen oplopen door het drinken van onzuiver water.
Deze pomp zal ook nuttig zijn voor de ‘Unie’, wanneer de leden elkaar ontmoeten bij grote bijeenkomsten zoals de algemene vergaderingen, workshops, training.
Op 1 maart realiseerde het bedrijf een geslaagde boring.
Na de analyse van het water worden de pomp, de watertoren en de zonnepanelen geplaatst.


Installation d’un forage équipé d’un système solaire et un château d'eau
« L’Union des Groupements Naam » en collaboration avec » Beog Neere Boulzoma », (notre association)  a demandé d’installer à Koumbri un forage équipé d’un système solaire. Ce forage va résoudre le problème d’eau que la population rencontre régulièrement, surtout  en saison sèche. Il va aussi permettre aux enfants de l’école primaire, située à proximité, d’en jouir pleinement. La disponibilité d’eau potable pourra diminuer les maladies hydriques que les gens rencontrent fréquemment.
Cette pompe sera aussi très utile pendant les jours de grands rassemblements de ‘l’Union’ comme les Assemblées générales, les ateliers de réflexions, les formations.
En ce moment l’entreprise a pu faire le forage avec un débit fort appréciable.
Il restera, après l’analyse de l’eau, à placer la pompe, à construire le château d’eau et à installer l’équipement solaire.

De verschillende stappen in beeld:Un reportage de différentes étapes 

1 Bepalen van de boorplaats                  
1. Fixer deux points de forage               
                
Op 20 januari 2020 kwam een wichelroedeloper en zocht naar de beste boorplekken.

Le 20 janvier 2020 un sourcier est venu pour chercher les meilleurs endroits pour faire un forage
28/01/20202. Het boren naar water/ Le forage  même

6/02/2020
Eerste poging 28 januari: liep op 45m diepte vast. De leemgrond had alle machines geblokkeerd.  (video als illustratie)


28 janvier: première tentative et crash à 45 mètres de profondeur. Le sol en argile a bloqué toutes les machines. (vidéo comme illustration)6 februari: Tweede poging, werd halverwege stop gezet omwille van het gevaar voor aanslagen.
1 /03 / 2020

6 février: la deuxième tentative est stoppée à mi-parcours par peur des attaques.
1 maart: Derde poging, boring geslaagd. Een boring van 75 m diep met een goed debiet. 


1er mars: Ils réussissent un forage  de 75 m de profondeur avec un bon débit. 
proper maken van de boorput / nettoyage des tuyaux


3. Analyse van het water /                            Analyse de l'eau
Enkele dagen later werd een waterstaal genomen om de waterkwaliteit te bepalen
Nu wachten we op de resultanten. 


Quelques jours plus tard, un échantillon d'eau a été prélevé pour analyse  et déterminera la qualité de l'eau
Actuellement, nous attendons les résultats.

donderdag 20 februari 2020

WATER IS LEVEN – L’EAU C’EST LA VIE - KOOM LA VIIM


WATER IS LEVEN – L’EAU C’EST LA VIE - KOOM LA VIIM
WE KENNEN MAAR DE WAARDE VAN HET WATER ALS ER GEEN DRUPPEL MEER UIT DE KRAAN KOMT….

Toegang tot water is in Burkina Faso een belangrijke bezorgdheid van de bevolking, die voor meer dan 80% uit landbouwers bestaan. Wegens zowel de schaarste als de onregelmatigheid van de regens, werd het ons al snel duidelijk dat in deze extreme levensomstandigheden, water de eerste zorg is van allen: mannen, vrouwen, kinderen. Onder de brandende zon is het belangrijk te allen tijde je dorst te kunnen lessen. Wat voor ons een onschuldig gebaar lijkt, wordt in een dergelijk klimaat zowel essentieel als van levensbelang
Door langere tijd in het land te verblijven begrepen we snel dat de toegang tot voldoende en zuiverder water  in de eerste plaats een bron van ontwikkeling is die toelaat om te vechten tegen: de hardheid van het klimaat, de kale gronden, de ontboste dorpen, de droogstaande waterputten, de magere oogsten, de ziektes door het drinken van onzuiver water. Dit heeft ons ertoe aangezet een beroep te doen op uw solidariteit om een ​​boring  naar drinkwater uit te voeren in Koumbri.
In februari 2020 konden we, ondanks de huidige veiligheidsproblemen in het land, dit project uitvoeren. Water stroomde. De vreugde is groot.

L’EAU C’EST LA VIE         - WATER IS LEVEN           -KOOM LA VIIM
ON NE CONNAIT LA VALEUR DE L’EAU QUE LORSQUE LE PUITS EST A SEC….

A l’écoute des populations locales, vivant pour plus de 80 % de l’agriculture, et en raison tout à la fois de la rareté et de l’irrégularité des pluies, il nous est vite apparu que dans ces conditions de vie extrêmes, l’eau était la première préoccupation de tous, hommes, femmes, enfants. Sous un soleil de plomb, la soif vous guette à tout instant. Ce qui paraît chez nous un geste anodin, boire devient au Burkina Faso tout à la fois indispensable et vital.
Pour lutter contre la dureté du climat, les terres dénudées, les villages déboisés, les puits asséchés, les maigres cultures, les maladies hydriques, nous avons compris qu’une eau  plus abondante et de meilleure qualité, pouvait être, plus que tout, source de développement. Ce constat nous a amené a faire appel à votre solidarité pour réaliser un forage rendant l’eau potable accessible à Koumbri.
En ce mois de février 2020, malgré la situation sécuritaire dont souffre actuellement le pays, nous avons pu réaliser ce projet. L’eau a jailli et la joie aussi. Ce fut un moment d'intense émotion. .


maandag 10 februari 2020

Groentetuin - Jardin Potager

nov 2019
 16 dec 2019


Groentetuin
Honger en ondervoeding zijn vaak seizoengebonden. In Burkina Faso is men zeer afhankelijk van het regenseizoen (van juni tot oktober). Gedurende 5 maanden kunnen boeren dan graan verbouwen. De andere helft van het jaar - tijdens het droogseizoen - krijgen de landbouwersgezinnen het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen Al vele jaren zijn de graanschuren maar half gevuld. De gevolgen van de klimaatsverandering ondervinden de mensen dadelijk in hun bord.
Groentetuinen zijn een eenvoudige manier om de voedselsituatie van de gezinnen in de Sahel gevoelig te verbeteren. Het brengt wat variatie en meer vitaminen in hun voeding. Wat overblijft van de groenteoogst verkoopt men op de markt, goed voor het gezinsbudget. Zo kunnen ze het schoolgeld van de kinderen betalen of medicatie kopen wanneer ze ziek zijn.
Dankzij de bijdrage van de bevolking voor het nodige materiaal, hebben de mannen een oude waterput gerenoveerd door die tot op 15 m verder uit te graven (rotsgrond). Nu is er het ganse jaar door water. Met jullie bijdrage hebben we gezorgd voor een stevige omheining. Een vormingswerker zorgt voor een goeie omkadering. Onlangs werden er rondom het terrein Moringa boompjes geplant. De boom is een grondverbeteraar en zal op termijn zorgen voor extra voeding voor de gezinnen.
Om zuinig om te springen met water willen we in het najaar een druppelsysteem aanleggen om het plantgoed te bevloeien.
22 dec 2019


Jardin potager
22 dec 2019
La faim et la malnutrition sont souvent saisonnières. Au Burkina Faso, les gens sont très dépendants de la saison des pluies (de juin à octobre). Les agriculteurs peuvent alors cultiver des céréales pendant 5 mois. L'autre moitié de l'année - la saison sèche - il est difficile pour les familles d'agriculteurs de joindre les deux bouts. Depuis de nombreuses années, les greniers n'ont été qu'à moitié remplis. Les familles voient les conséquences du changement climatique dans leur assiette.
6 febr 2020
Les jardins potagers sont un moyen simple d'améliorer sensiblement la situation alimentaire de ces familles du Sahel. Cela apporte une certaine variation et un peu plus de vitamines dans leur alimentation. Le surplus de la récolte de légumes se vend au marché; c'est bon pour le budget familial. Par exemple, ils peuvent ainsi payer les frais de scolarité des enfants ou acheter des médicaments lorsqu'ils sont malades.
6 fevrier 2020
Grâce aux efforts de la population, les hommes ont rénové un ancien puits en creusant jusqu'à 15 m (dans un sol de roches). Maintenant, il y a de l'eau toute l'année. Grâce à votre contribution, nous avons installé une clôture solide. Un formateur  assure l' efficacité du maraîchage. Des Moringas ont été récemment plantés autour du site. À long terme, ils fournissent un apport alimentaire  supplémentaire et ils  améliorent aussi la fertilité du sol.
Soucieux d'utiliser l'eau avec parcimonie, nous voulons installer un système de goutte à goutte à l'automne pour irriguer les plantations.

maandag 6 januari 2020

Onze Dank - Un grand merci - bark wousgo


Onze Dank   -  Un grand merci   - bark wousgo
Uw solidariteit zal ons in staat stellen in 2020 ons programma te realiseren.
Votre solidarité nous permettra de réaliser en 2020 :
1°Boren naar drinkwater in Koumbri: de pomp wordt uitgerust met zonnepanelen en voorzien van een watertoren.
2°Groentetuin van ADAMA YIRI in Boulzoma: de omheining verstevigen, Moringabomen zaaien , enkele vormingsmomenten organiseren , een waterdruppelinstallatie plaatsen  om minder water te gebruiken.
3.Lagere school: vervangen van de beschermingen rond de jonge boompjes op de speelplaats
4.Promotie van het ondernemersschap en tegengaan werkloosheid:  ondersteunen van  de jongeren van “Wend Panga” in Ouahigouya bij de opstart van een kleinhandel.

1° Forage d’un puits équipé d’une pompe solaire immergée pour avoir de l’eau potable à Koumbri.
2° Jardin Maraîcher d’Adama Yiri à Boulzoma: renforcer le grillage autour du terrain, planter des arbres Moringa, faire encadrer les activités par un formateur, installer un système « goute à goute ».
3° Remplacer les protections insuffisantes autour des jeunes arbres de l’école primaire de Boulzoma.
4° Dans la lutte contre le chômage des jeunes et la promotion de l’entreprenariat: soutenir les jeunes de ‘Wend Panga’’ pour lancer un commerce à Ouahigouya.

Dank aan jullie allemaal: Belgische families, Ginkgo Management Consulting GmbH Hambourg, Lions Club Oostkamp, Gemeente Jette, Fondation  croix du sud Afrique, BOp Brussel, Del Rey Antwerpen, MAF-Jette.
Merci à vous tous : les familles Belges, Ginkgo Management Consulting GmbH               Hambourg, Lions Club Oostkamp, La Commune de Jette, Fondation croix du sud Afrique, Le BOp Bruxelles, Del Rey Anvers, MAF-Jette,

Bijzondere dank aan vzw Disop die gedurende meer dan 10 jaar de giften registreerde, een belangrijke administratieve ondersteuning. Zij zorgden ook voor de financiële controle.
Zoals we vroeger al hebben gemeld neemt KONTINENTEN die taak over vanaf 2020. Gegevens: Kontinenten, Potterierei, 72, 8000 Brugge. Rek nr. BE66 7380 3734 7143 met mededeling: Drinkwater Burkina Faso.
Nous remercions spécialement l’asbl Disop. Pendant plus de 10 ans, ils ont enregistré vos dons ; une tâche administrative importante. Ils assuraient aussi le contrôle financier.
Depuis 2020, c’est l’organisation KONTINENTEN qui assurera cette tâche. Vous trouverez les détails à ce propos dans un article ci-après. (Kontinenten, Potterierei, 72, 8000 Bruges ccp BE66 7380 3734 7143 communication : eau potable Burkina Faso.