woensdag 20 april 2022

VAN NOTEN TOT ZEEP

                                                                     Naratief verslag 

2021

A PRESENTATIE

A.1. Projectnaam en locatie (land)

Zeepziederij Naamsigiya -  Manuele oliehoudende zaadpers - Burkina Faso

A.2. Correspondent in België

Naam: Beog Neere Boulzoma

Adres: Jules Lahayestraat 36, 1090 Jette

Telefoon: 00 32 476 352 621

E-mail: Proot.johan@gmail.com

Contactpersoon: Johan Proot

A.3. Organisatie in Burkina Faso

Naam: Wend-N-Managde ( Vrouwengroep van Naamsigiya

Adres: s/c B P 100 Ouahigouya BURKINA FASO

Telefoon: (00226)78 10 08 95/77 97 12 12

E-mail: Genevieve.soub@gmail.com

Voorzitter van de organisatie: SOUBEIGA Geneviève

Projectcoördinator: SOUBEIGA Geneviève

Contactpersoon SOUBEIGA Geneviève s/c B P 100 Ouahigouya BURKINA FASO/

                              OUEDRAOGO Haoua Tel:(00226)74 61 87 84/

                              OUEDRAOGO Rabiatou Tel (00226)71 37 96 21

 

A.4. Doelstelling(en) van het project:

 A.4.1. Algemene doelstelling(en):

Het bieden van een basisinkomen aan gezinnen door het omzetting van oliehoudende noten van bomen  die in de omgeving groeien (Produits  Forestiers Non  Ligneux): Kariténoten, woestijndadels (Balanites), Neemnoten, noten van Moringa, Wilde druiven, ….  in oliën, voor het maken van diverse zepen en cosmetische producten.

Bijdragen aan miniprojecten van lokale duurzame economie

A.4.2. Specifieke doelstellingen):

Armoede bestrijden, de levensomstandigheden van vrouwen, kinderen en gezinnen verbeteren

De vrouwengroep Wend-n-managde van Naamsigiya wil lokale producten van goede kwaliteit kunnen aanbieden gezien hun vele voordelen voor de huid en voor de gezondheid in het algemeen.

De afhankelijk van dure externe producten verminderen.

Het aanbieden van basisproducten voor hygiëne (zeep), lokaal gemaakt past in een concept van duurzaam produceren. Door het verzamelen en gebruiken van die lokale natuurlijke producten benadrukt men de waarde van die bomen en bestrijdt men onrechtstreeks woestijnvorming door overmatig kappen van de bomen.

A.4.3. Te behalen resultaten:

Door het produceren en verkopen van de producten, zorgen dat de gezinnen een inkomen verwerven voor het dagelijks leven, de gezondheidzorg en het onderwijs zodat ze minstens twee keer per dag eten hebben, de kinderen kunnen verzorgen als ze ziek zijn, hen kunnen inschrijven op school en kleding voor hen kopen.

- vergoeden van de vrouwen die de zaden/noten toeleveren uit hun dorp

- organiseren en vergoeden  van de vrouwen die het proces van verzeping kennen en uitvoeren in een centrale plaats

- lokaal verkopen van de producten

 A. 5. Project doelgroep:

Vooreerst de 24 leden van de groep die de zeep maken.

Verder meer dan honderd vrouwen in het gebied (17 dorpen) die karité-, balaniet, neem en moringa pitten verzamelen om ze aan de zeepziederij te verkopen.

B. PROJECTEVOLUTIE:

B.1. Stand van zaken met betrekking tot de gestelde doelen: eind 2021

Tot eind 2021 zien we een positieve verandering bij de bevolking. Het dagelijkse leven gaf meer vooruitzichten. Covid 19 heeft de evolutie wel vertraagd. In het begin was er de Lock down waardoor de steden gedurende twee maanden van mekaar waren afgesloten en waardoor de verkoop van de zeep in de stad moeilijk verliep. Nu zijn het de terroristische aanslagen in de streek die de voortgang van de activiteiten echt gedestabiliseerd hebben. De mensen hebben schrik om de brousse in te trekken en de noten te verzamelen waardoor er minder productie mogelijk is. In Naamsigiya is de bevolking op 3 december 2021 zelfs moeten vluchten waardoor de productie enkele maanden heeft stilgelegen. In afwachting van een veiliger tijd  hebben de vrouwen in de stad Ouahigouya de productie opnieuw opgestart.  Deze twee gebeurtenissen hebben er niet alleen voor gezorgd dat de popularisering van de producten in de betrokken gebieden daalde, maar ook de koopkracht. Momenteel is het voor velen moeilijk om aan hun prioritaire behoeften te voldoen

 

B.2. Impact op de lokale bevolking (tot 3 dec 2021):

De bevolking van de 17 dorpen is enthousiast om mede de verwerking van plaatselijke producten (=de noten) te realiseren en onrechtstreeks de waarde te bevestigen van de bomen waarvan de noten gebruikt worden.  Het project heeft echt impact op de lokale bevolking omdat dit producten zijn van hun  “territoirs”, ze  zijn er fier op en kunnen er geld mee verdienen.

 

B.3. Korte beschrijving van de belangrijkste gefinancierde activiteiten:

Wat de activiteiten van de vereniging betreft, beschikt de groep reeds over materiaal voor de productie van zepen (zeepvormen, potten, metalen haarden, enz.) gefinancierd in 2018 door Beog Neere Boulzoma, een 4de pijlerproject uit België. Er wordt met zorg omgegaan met dit materiaal. Tevens hadden we het geluk dat een put met een grote diameter werd gefinancierd door een jonge Duitser die de zeep in zijn land wilde verkopen om het project te ondersteunen. Die stimulans om de productie ter verhogen, bracht de groep ertoe  een oliepers aan te vragen om plaatselijk  oliën uit de noten te persen en om Karité boter te produceren.

“Terrorisme en covid-19 hebben de verkoop in Duitsland onderbroken, maar dat weerhoudt de groep er niet van om zich verder in te zetten voor de bevolking en hun land Burkina Faso. Sinds januari 2022 proberen we ons te hergroeperen in Ouahigouya – in afwachting dat het dorp weer veilig is- om samen zeep te produceren.

Namens het dorpshoofd, de hele bevolking en in het bijzonder de vrouwen van de Wend-n-Manegde-groep en namens mezelf willen we de Belgische gemeente Jette (Brussel) en Beog Neere Boulzoma  bedanken voor die hydraulische pers.  We beloven er goed gebruik van te maken. Bedankt voor alles wat jullie al hebben gedaan en in de toekomst nog zullen kunnen doen om het leven van onze vereniging te kunnen ondersteunen. BARKA! BARKA! BARK-WUSGO.’

Mevrouw OUEDRAO/SOUBEIGA Geneviève  President

 

C FOTO’S.

.Enkele vrouwen van de zeepziederij van Naamsigiya (december 2018).

Hier nemen de vrouwen zeepvormen, potten en metalen haarden in ontvangst. 

Quelques femmes de la savonnerie de Naamsigiya (dec 2018).... à l'occasion de la remise de moules à savon, des casseroles et des foyers métalliques.  

Savonnerie de naamsigiya

de l’amande au savon

RAPPORT NARRATIF  2021

 

A   PRESENTATION

 

A.1.   Nom du projet et lieu (pays)

Savonnerie Naamsigiya Presse à Oléagineux manuelle – Burkina Faso

 

A.2.   Correspondant en  Belgique

Nom : Beog Neere Boulzoma (= un meilleur avenir pour Boulzoma)

Adresse : Rue Jules Lahaye, 36, 1090 Jette

Téléphone : 00 32 476 352 621

E-mail : proot.johan@gmail.com

Personne de contact: Johan Proot

 

A.3.   Organisation au Burkina Faso

Nom : Groupement Féminin Wend-N-Manegde de Naamsigiya

Adresse : s /c B.P. 100 Ouahigouya Burkina Faso

Téléphone: 00 226 78 10 08 95  / 00 226 77 97 12 12

E-mail: genevieve.soub@gmail.com

Présidente de l’organisation: SOUBEIGA Geneviève

Coördinateur de l’organisation : SOUBEIGA Geneviève 

Personnes de contact : SOUBEIGA Geneviève s/c B.P. 100 Ouahigouya B.Faso

                    OUEDRAOGO Haoua Tel : 00 226 74 61 87 84

                    OUEDRAOGO Rabiatou Tel : 00 226 71 37 96 21

 

A.4. Objectifs Du Projet

 

A.4.1. Objectif(s) général(aux) :

Assurer un revenu de base aux familles en valorisant les noix oléagineuses des arbres de la région (Produits Forestiers Non Ligneux) : Noix de Karité, Dattes du désert (Balanites), Noix de Neem, Noix de Moringa, Raisin sauvage, …. dans les huiles, pour la fabrication de divers savons et produits cosmétiques.

Contribuer à des mini-projets d'économie locale durable.

 

A.4.2. Objectifs spécifiques:

Lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des femmes, des enfants et des familles.

Le groupement de femmes Wend-n-manegde de Naamsigiya veut pouvoir proposer des produits locaux de bonne qualité, vue leurs nombreux bienfaits pour la peau et pour la santé en général.

Réduire la dépendance aux produits externes coûteux.

Proposer des produits d'hygiène de base (savon), fabriqués localement, s'inscrit dans une logique de production durable. La collecte et l'utilisation de ces produits naturels locaux valorisent ces arbres et luttent indirectement contre la désertification par un abattage excessif des arbres.

 

A.4.3. Résultats à atteindre :

En produisant et en vendant les produits, fournir aux familles un revenu pour la vie quotidienne, les soins de santé et l'éducation afin qu'elles aient de la nourriture au moins deux fois par jour, puissent s'occuper des enfants lorsqu'ils sont malades, les inscrire à l'école et acheter des vêtements pour eux.

- rembourser les femmes qui fournissent les graines/noix.

- organiser et rémunérer les femmes qui connaissent et réalisent le processus de saponification dans un lieu central.

- vendre les produits localement.

 

A. 5.  GROUPE CIBLE DU PROJET :

Ce sont les 24  membres du groupement et plus d’une centaine de femmes de la zone (17 villages) qui vont faire la collecte des amandes de karité, de balanites, de moringa et de neem. Ca génère des revenus pour ces collectrices d’amandes.

 

B.      ÉVOLUTION DU PROJET :

 

B.1. Etat des lieux sur les objectifs fixés : fin 2021

Jusqu'à la fin de 2021, nous verrons un changement positif dans la population. La vie quotidienne offrait plus de perspectives. Le Covid 19 a ralenti l'évolution. Au début il y a eu le Lock down qui a fermé les villes pendant deux mois et rendu difficile la vente du savon en ville. Actuellement, ce sont les attentats terroristes dans la région qui ont vraiment déstabilisé le déroulement des activités. Les gens ont peur d’aller en brousse et de ramasser les noix. Cela signifie moins de production. A Naamsigiya, la population a même dû fuir le 3 décembre 2021, entraînant l'arrêt de la production pendant plusieurs mois. En prévision d'une période plus sûre, les femmes ont redémarré la production dans la ville de Ouahigouya.

Ces deux événements ont non seulement fait chuter la vulgarisation des produits dans les zones touchées, mais aussi le pouvoir d'achat. Actuellement, il est difficile pour beaucoup de répondre à leurs besoins prioritaires.

 

B.2. Impact sur la population locale (jusqu'au 3 dec 2021):

La population des 17 villages est enthousiaste à l'idée de transformer les produits locaux (= les noix) et indirectement valoriser les arbres dont les noix sont utilisées. Le projet a un réel impact sur la population locale car ce sont des produits de leurs « territoires », ils en sont fiers et peuvent en tirer de l'argent.

 

B.3. Brève description des principales activités financées :

Quant aux activités de l'association, nous disposions déjà d'équipements pour la production de savons (moules à savon, pots, foyers métalliques, etc.) financés en 2018 par Beog Neere Boulzoma. Ce matériel est manipulé avec soin.

Aussi, un puits de grand diamètre a été financé par un jeune allemand qui souhaitait vendre le savon en Allemagne pour soutenir le projet.

Cette incitation à augmenter la production a conduit le groupe à demander une presse à huile pour extraire localement les huiles des noix et produire du beurre de karité.

« Le terrorisme et le covid-19 ont interrompu l'achat en Allemagne, mais cela n'empêche pas le groupe de continuer à travailler pour notre peuple et notre pays le Burkina Faso. Depuis janvier 2022 nous essayons de nous regrouper à Ouahigouya et redémarrer les activités en attendant de pouvoir retourner au village.

Au nom du chef du village, de toute la population et en particulier des femmes du groupement Wend-n-Manegde et en mon nom propre, je tiens à remercier la commune belge de Jette (Bruxelles) et Beog Neere Boulzoma pour cette hydraulique presse. Nous promettons d'en faire bon usage. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait et pourrez faire à l'avenir pour soutenir la vie de notre association. BARK ! BARK ! BARK-WUSGO.

Mme OUEDRAO/SOUBEIGA Geneviève

Président

maandag 13 december 2021

Brief Fondsenwerving - Appel à Dons

Jette 11 december 2021 
Beste Familie, vrienden, kennissen, sympathisanten 
Het is al een hele tijd geleden dat jullie wat vernamen van de projecten in Burkina Faso. We hopen dat ondertussen alles goed gaat bij jullie. Het zijn onzekere tijden maar we hopen op beter. 

Burkina Faso beleeft momenteel een moeilijke periode. Covid 19 beperkt gelukkig in mindere mate de activiteiten van de Burkinezen. Vandaag overheerst het onveiligheidsgevoel. Het zijn vooral de dreiging van terroristische invasies uit Mali die het normale leven van veel bewoners ontwrichten. Meer dan één miljoen  mensen wonen niet meer in hun dorp. Ze zijn gevlucht en worden nu opgevangen in de steden. Ook de bewoners van Boulzoma verblijven momenteel in de stad Ouahigouya. Een enorme solidariteit bij de bevolking zorgt voor wat soelaas. Maar de situatie blijft fragile. Het doet pijn. 

Welke invloed heeft dit op de projecten? In de dorpen Boulzoma, Zom en Koumbri wachten we op betere tijden om het leven te hervatten. Zodra de streek veilig is, kunnen de bewoners terugkeren en opnieuw de groentetuin van Boulzoma bewerken. 

Ondertussen zorgden we met de gemeente Jette en jullie bijdrage voor de ondersteuning van een grote groep vrouwen bij het maken van zeep. Handen wassen is een belangrijk aspect bij het bestrijden van Covid. Er werd een oliepers aangekocht om de olie uit verschillende soorten noten te persen en zo te gebruiken als basisproduct om te mengen met karité boter. Dit project is lopend. Het helpt veel gezinnen aan een inkomen. 

Tenslotte is er nog een belangrijke mededeling. Als 4de pijler “Beog Neere Boulzoma” zullen wij onze activiteiten afronden op 31 augustus 2022. Het is een moeilijke beslissing. Familie en vrienden wensen dit project niet over te nemen. Ikzelf zal zoveel als mogelijk naar Burkina afreizen, zolang mijn gezondheid en mijn leeftijd het toelaat. De plaatselijke bevolking kent mijn situatie en ze zijn dankbaar voor jullie jarenlange ondersteuning. 

 Ondertussen (tot eind augustus) wensen we nog middelen te verzamelen voor de zeepziederij en de heropstart van de groentetuin in Boulzoma. Ter herinnering: giften mogen gestort worden op rek. n° BE66 7380 3734 7143 van de vzw KONTINENTEN, Potterierei, 72, 8000 Brugge met de mededeling ‘drinkwater Burkina Faso’ (fiscaal attest vanaf 40€ (voor giften in 2021 zal in maart 2022 een fiscaal attest gestuurd worden. De stortingen in 2022 zullen in maart 2023 een attest ontvangen.) 

In juli-augustus 2022 sturen wij jullie een overzicht van alle realisaties die we samen hebben kunnen verwezenlijken. Daar mogen wij als burgerorganisatie allen fier op zijn, dank zij jullie . 
Bedankt. Nog een warm jaareinde en veel goeds in 2022. 
Johan Proot
Jette, 11 décembre 2021 

Chers famille, amis, connaissances et sympathisants, Cela fait un bout de temps que vous n'aviez pas entendu parler de nos projets au Burkina Faso. En attendant, nous espérons que tout va bien chez vous. Les temps sont incertains mais nous espérons que l’avenir sera meilleur. 

Le Burkina Faso traverse actuellement une période difficile. Mais la COVID 19 ne limite que dans une moindre mesure les activités des Burkinabè. Aujourd'hui, c’est le sentiment d'insécurité qui domine. C'est principalement la menace d'invasions terroristes en provenance du Mali qui perturbe la vie normale de nombreux habitants. Plus d’un million de personnes ne vivent plus dans leur village. Elles ont fui et sont désormais prises en charge dans les villes. Les habitants de Boulzoma résident actuellement dans la ville de Ouahigouya. Une énorme solidarité au sein de la population apporte du soulagement à ces déplacés. Mais la situation reste fragile. Ça fait mal. 

Quelle est l’influence sur les projets? Nous attendons des temps meilleurs dans les villages de Boulzoma, Zom et Koumbri pour reprendre la vie. Une fois que la zone sera sécurisée, les résidents pourront revenir et refaire de la culture sur le terrain maraîcher de Boulzoma.

 En attendant, avec la commune de Jette et votre contribution, nous avons soutenu un grand groupe de femmes dans la fabrication de savon. Laver régulièrement les mains est un aspect important dans la lutte contre le virus. Une presse à huile a été achetée pour presser l'huile de différents types de noix et l'utiliser comme produit de base pour le mélanger avec du beurre de karité. Ce projet est en cours. Il aide de nombreuses familles à gagner un revenu.

 Enfin, il y a une autre annonce importante. En tant qu’organisation « BeogNeereBoulzoma », nous terminerons nos activités le 31 août 2022. C'est une décision difficile. La famille et les amis ne souhaitent pas reprendre ce projet. Je me rendrai moi-même au Burkina aussi souvent que possible, tant que ma santé et mon âge le permettront. La population locale connaît ma situation et ils vous sont reconnaissants pour votre soutien durant de nombreuses années. 

Entre-temps (jusqu'à fin août) nous souhaitons encore récolter des ressources pour la savonnerie et le redémarrage du potager à Boulzoma. Pour rappel : les dons peuvent être versés sur le compte BE66 7380 3734 7143 de l'asbl KONTINENTEN, Potterierei, 72, 8000 Brugge avec la mention 'eau potable Burkina Faso' (Attestation fiscale à partir de 40€). (Pour les dons, reçu en 2021, l’attestation sera envoyé en mars 2022. Les attestations pour les dons reçu en 2022 seront envoyé en mars 2023. 

 En juillet-août nous vous ferons parvenir un document reprenant toutes les réalisations que nous avons pu accomplir ensemble. Nous, en tant que société civile, pouvons tous en être fiers, grâce à vous. 

Merci. Bonne fin d’année et le meilleur pour 2022. 
 Johan

zondag 31 oktober 2021

actie 11.11.11.

 
Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of misschien in een woonst, een opleiding, vrijwilligerswerk…

Maar de beste investering is er eentje waar iedereen beter van wordt.

Het voorbij anderhalf jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd.

De toekomst moet anders, daarover bestaat geen twijfel. Dit is het moment om een nieuwe solidaire wereld uit te bouwen. Een wereld waarin we scheve verhoudingen rechttrekken. 

Een eerlijke en duurzame wereld levert niet alleen veel op voor jou, maar ook voor alle generaties na jou. Een gegarandeerd rendement op zeer lange termijn dus. Dit is pas een investering.

11.11.11.

Vecht tegen onrecht

zondag 1 november 2020

Jaarverslag 2019 - 2020 / Rapport des activités 2019 - 2020

Jaarverslag 2019 - 2020
Graag brengen wij jullie via deze link het verslag van de projecten die we in 2020 hebben verwezenlijkt. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt.
Burkina Faso beleeft momenteel een moeilijke periode. Er zijn de terroristische aanslagen vanuit de buurlanden Mali en Niger. Meer dan 1 miljoen Burkinezen zijn hun dorpen ontvlucht en worden door organisaties en families opgevangen.
Sinds 15 maart kent Burkina tevens de problemen die COVID 19 heeft veroorzaakt. Gelukkig verspreidt het virus zich niet zoals in Europa.
Tegen deze achtergrond werden de beschreven projecten uitgevoerd en met de nodige voorzorg tot een goed einde gebracht; wel met een ernstige vertraging. Belangrijk zijn de resultaten. Het is een stap dichter bij een betere toekomst.
Bedankt aan jullie die dit hebben ondersteund. Het heeft de plaatselijke bevolking meer veerkracht gegeven.
In 2021 willen we de groentetuin van Adama Yiri verder uitbouwen en voor meer gezinnen toegankelijk maken. Uw bijdrage is welkom op de rekening van vzw KONTINENTEN Potterierei, 72, 8000 Brugge rek.n° BE66 7380 3734 7143 De mededeling bij de storting blijft: “Drinkbaar water Burkina Faso” Giften van 40€ en meer geven recht op een fiscaal attest.
Bedankt Johan
Rapport des activités 2019 - 2020.
Nous aimerions vous présenter via ce lien le rapport des projets que nous avons réalisés en 2020. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble.
Le Burkina traverse actuellement une période difficile. Il y a des attaques terroristes en provenance du Mali et du Niger. Plus d’un million de Burkinabè ont fui leurs villages et sont pris en charge par des organisations et des familles.
Depuis le 15 mars, le Burkina connaît également les problèmes causés par le COVID 19. Heureusement, le virus ne se propage pas comme en Europe.
Malgré un sérieux retard dû à la situation actuelle, les projets décrits ont été réalisés dans ce contexte et menés à bien avec les précautions nécessaires. Les résultats sont importants. C’est un pas de plus vers un avenir meilleur. Merci à vous tous pour votre soutien précieux. Cela a permis à la population locale d’être plus résiliente En 2021, nous souhaitons agrandir le terrain maraîcher d’Adama Yiri et le rendre accessible à davantage de familles. Votre contribution est la bienvenue sur le compte de KONTINENTEN a.s.b.l. Potterierei, 72, 8000 Bruges CCP n° BE66 7380 3734 7143 . avec mention « Eau potable Burkina Faso » Les dons à partir de 40€ donnent droit à une attestation fiscale. Merci
Au nom de Beog Neere Boulzoma Johan

donderdag 15 oktober 2020

11.11.11. CAMPAGNE/ zorg mee voor verandering

Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk.
Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, voor democratie, voor een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom versterken wij hun inzet.
Changemakers: meer dan ooit nodig
Judith ijvert met haar burgerplatform voor vrouwenrechten in DR Congo. Kong komt op voor veilige arbeidsomstandigheden in Cambodja. Maman Migrant strijdt voor de medische hulp voor vluchtelingen in Agadez. Martin versterkt klimaatactie in Bolivia. Jorge komt op voor seksuele rechten in Peru. Rouba geeft Syrische vluchtelingen in Libanon hoop. Ook BURKINA FASO kent zo een sterke mensen die ijveren tegen vrouwenbesnijdenis en kind huwelijken.
Zij en vele anderen werken aan een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. De vrijheid van meningsuiting staat op veel plaatsen onder druk en de coronacrisis legt de ongelijkheid in de wereld pijnlijk bloot. Onvoldoende of ontoegankelijke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en gemeenschappen verscheurd door conflict.
Daar doen deze changemakers wat aan. Daarom verdienen ze onze steun. Zij kunnen dit niet alleen. Jij geeft hen de kracht om door te gaan. Steun daarom onze changemakers. Steun 11.11.11..

dinsdag 7 april 2020

CORONAVIRUS IN BURKINA FASO


In Belgische Corona-tijden, waar we het virus te lijf gaan door het trouw opvolgen van de maatregelen die de virologen voorstellen, vragen we ons misschien af hoe het er in Burkina Faso aan toegaat.

A l’heure du Coronavirus en Belgique et à l’heure où nous attaquons le virus en suivant fidèlement les mesures proposées par les virologues, nous pouvons nous demander comment vont les choses au Burkina Faso
Ik was pas terug uit Burkina toen de West-Afrikaanse regeringen op 20 maart hun grenzen sloten en maatregelen afkondigden die vergelijkbaar zijn met deze in België.

Je venais de rentrer du Burkina lorsque, le 20 mars, les gouvernements des pays Ouest-Africains ont fermé leurs frontières et ont annoncé des mesures similaires à celles de la Belgique.
De scholen werden op 14 maart al gesloten en dat blijft zeker zo tot 28 april. Het personenverkeer tussen de steden is verboden. Sommige grote steden zijn zelfs in quarantaine geplaatst. De noodklok is ingesteld tussen 19u en 5u. De andere maatregelen lijken fel op wat wij hoeven te volgen.  Na Zuid-Afrika is Burkina een van de meest getroffen landen. Het aantal besmette personen is veel lager dan in België; maar de opvangmogelijkheden zijn ook schaarser.

 Voor de meeste mensen is de situatie dramatisch. Door de maatregelen zijn de openbare markten gesloten zodat ze zonder inkomen vallen. Zij kunnen niet terugvallen op sociale zekerheid. Geen inkomen betekent armoede, vooral in de steden. Nu hopen dat het normale leven vlug kan hernemen.

Les écoles ont été fermées le 14 mars et le resteront jusqu'au 28 avril.
La circulation des passagers entre les villes est interdite et certaines grandes villes ont même été mises en quarantaine. De plus, un couvre-feu a été instauré entre 19 h et 5 h du matin. Les autres mesures sont très similaires à ce que nous devons suivre. Après l'Afrique du Sud, le Burkina est l'un des pays les plus touchés. Le nombre de personnes infectées est beaucoup plus faible qu'en Belgique, mais les possibilités de se faire soigner sont également plus rares.

Pour la plupart des gens, la situation est dramatique car ils se retrouvent sans revenu en raison des mesures qui ont été prises. Tous les marchés publics sont fermés. La grande majorité de la population ne peut pas avoir accès à la sécurité sociale. Aucuns revenus ce qui engendre une augmentation de la pauvreté, notamment dans les villes. Espérons maintenant que la vie normale puisse reprendre rapidement.

Onze projecten in Koumbri en Boulzoma lijden gelukkig niet fel onder de crisis. We krijgen momenteel de firma en het materiaal niet ter plaatse om de boorput af te werken en de watertoren te plaatsen. Maar het komt in orde. De groentetuin floreert en zorgt voor zekerheid
Hiernaast  enkele officiële cijfers van de besmettingsgraad door de Coronavirus. 


Heureusement, nos projets à Koumbri et Boulzoma ne souffrent pas trop de cette épidémie. Actuellement, l'entreprise n’est pas en mesure de se rendre sur place avec l'équipement pour terminer le puits et installer le château d'eau, mais nous sommes confiants. Le jardin maraîcher est en bonne voie. 

Ci-dessous quelques chiffres officiels sur la situation du Coronavirus au Burkina:

donderdag 5 maart 2020

WATER VOOR KOUMBRI - DE L’EAU POUR KOUMBRI


"l’Union des Groupements Naam" heeft onze vereniging “Beog Neere Boulzoma” gevraagd om in Koumbri naar drinkwater te boren en die uit te rusten met zonnepanelen en een watertoren. Deze watervoorziening lost het probleem op waarmee de bevolking in het droge seizoen regelmatig geconfronteerd wordt. Bovendien zullen de kinderen van de nabijgelegen basisschool er volop van kunnen genieten. De beschikbaarheid van drinkwater zal het aantal ziekten verminderen die mensen oplopen door het drinken van onzuiver water.
Deze pomp zal ook nuttig zijn voor de ‘Unie’, wanneer de leden elkaar ontmoeten bij grote bijeenkomsten zoals de algemene vergaderingen, workshops, training.
Op 1 maart realiseerde het bedrijf een geslaagde boring.
Na de analyse van het water worden de pomp, de watertoren en de zonnepanelen geplaatst.


Installation d’un forage équipé d’un système solaire et un château d'eau
« L’Union des Groupements Naam » en collaboration avec » Beog Neere Boulzoma », (notre association)  a demandé d’installer à Koumbri un forage équipé d’un système solaire. Ce forage va résoudre le problème d’eau que la population rencontre régulièrement, surtout  en saison sèche. Il va aussi permettre aux enfants de l’école primaire, située à proximité, d’en jouir pleinement. La disponibilité d’eau potable pourra diminuer les maladies hydriques que les gens rencontrent fréquemment.
Cette pompe sera aussi très utile pendant les jours de grands rassemblements de ‘l’Union’ comme les Assemblées générales, les ateliers de réflexions, les formations.
En ce moment l’entreprise a pu faire le forage avec un débit fort appréciable.
Il restera, après l’analyse de l’eau, à placer la pompe, à construire le château d’eau et à installer l’équipement solaire.

De verschillende stappen in beeld:Un reportage de différentes étapes 

1 Bepalen van de boorplaats                  
1. Fixer deux points de forage               
                
Op 20 januari 2020 kwam een wichelroedeloper en zocht naar de beste boorplekken.

Le 20 janvier 2020 un sourcier est venu pour chercher les meilleurs endroits pour faire un forage
28/01/20202. Het boren naar water/ Le forage  même

6/02/2020
Eerste poging 28 januari: liep op 45m diepte vast. De leemgrond had alle machines geblokkeerd.  (video als illustratie)


28 janvier: première tentative et crash à 45 mètres de profondeur. Le sol en argile a bloqué toutes les machines. (vidéo comme illustration)6 februari: Tweede poging, werd halverwege stop gezet omwille van het gevaar voor aanslagen.
1 /03 / 2020

6 février: la deuxième tentative est stoppée à mi-parcours par peur des attaques.
1 maart: Derde poging, boring geslaagd. Een boring van 75 m diep met een goed debiet. 


1er mars: Ils réussissent un forage  de 75 m de profondeur avec un bon débit. 
proper maken van de boorput / nettoyage des tuyaux


3. Analyse van het water /                            Analyse de l'eau
Enkele dagen later werd een waterstaal genomen om de waterkwaliteit te bepalen
Nu wachten we op de resultanten. 


Quelques jours plus tard, un échantillon d'eau a été prélevé pour analyse  et déterminera la qualité de l'eau
Actuellement, nous attendons les résultats.