maandag 13 december 2021

Brief Fondsenwerving - Appel à Dons

Jette 11 december 2021 
Beste Familie, vrienden, kennissen, sympathisanten 
Het is al een hele tijd geleden dat jullie wat vernamen van de projecten in Burkina Faso. We hopen dat ondertussen alles goed gaat bij jullie. Het zijn onzekere tijden maar we hopen op beter. 

Burkina Faso beleeft momenteel een moeilijke periode. Covid 19 beperkt gelukkig in mindere mate de activiteiten van de Burkinezen. Vandaag overheerst het onveiligheidsgevoel. Het zijn vooral de dreiging van terroristische invasies uit Mali die het normale leven van veel bewoners ontwrichten. Meer dan één miljoen  mensen wonen niet meer in hun dorp. Ze zijn gevlucht en worden nu opgevangen in de steden. Ook de bewoners van Boulzoma verblijven momenteel in de stad Ouahigouya. Een enorme solidariteit bij de bevolking zorgt voor wat soelaas. Maar de situatie blijft fragile. Het doet pijn. 

Welke invloed heeft dit op de projecten? In de dorpen Boulzoma, Zom en Koumbri wachten we op betere tijden om het leven te hervatten. Zodra de streek veilig is, kunnen de bewoners terugkeren en opnieuw de groentetuin van Boulzoma bewerken. 

Ondertussen zorgden we met de gemeente Jette en jullie bijdrage voor de ondersteuning van een grote groep vrouwen bij het maken van zeep. Handen wassen is een belangrijk aspect bij het bestrijden van Covid. Er werd een oliepers aangekocht om de olie uit verschillende soorten noten te persen en zo te gebruiken als basisproduct om te mengen met karité boter. Dit project is lopend. Het helpt veel gezinnen aan een inkomen. 

Tenslotte is er nog een belangrijke mededeling. Als 4de pijler “Beog Neere Boulzoma” zullen wij onze activiteiten afronden op 31 augustus 2022. Het is een moeilijke beslissing. Familie en vrienden wensen dit project niet over te nemen. Ikzelf zal zoveel als mogelijk naar Burkina afreizen, zolang mijn gezondheid en mijn leeftijd het toelaat. De plaatselijke bevolking kent mijn situatie en ze zijn dankbaar voor jullie jarenlange ondersteuning. 

 Ondertussen (tot eind augustus) wensen we nog middelen te verzamelen voor de zeepziederij en de heropstart van de groentetuin in Boulzoma. Ter herinnering: giften mogen gestort worden op rek. n° BE66 7380 3734 7143 van de vzw KONTINENTEN, Potterierei, 72, 8000 Brugge met de mededeling ‘drinkwater Burkina Faso’ (fiscaal attest vanaf 40€ (voor giften in 2021 zal in maart 2022 een fiscaal attest gestuurd worden. De stortingen in 2022 zullen in maart 2023 een attest ontvangen.) 

In juli-augustus 2022 sturen wij jullie een overzicht van alle realisaties die we samen hebben kunnen verwezenlijken. Daar mogen wij als burgerorganisatie allen fier op zijn, dank zij jullie . 
Bedankt. Nog een warm jaareinde en veel goeds in 2022. 
Johan Proot
Jette, 11 décembre 2021 

Chers famille, amis, connaissances et sympathisants, Cela fait un bout de temps que vous n'aviez pas entendu parler de nos projets au Burkina Faso. En attendant, nous espérons que tout va bien chez vous. Les temps sont incertains mais nous espérons que l’avenir sera meilleur. 

Le Burkina Faso traverse actuellement une période difficile. Mais la COVID 19 ne limite que dans une moindre mesure les activités des Burkinabè. Aujourd'hui, c’est le sentiment d'insécurité qui domine. C'est principalement la menace d'invasions terroristes en provenance du Mali qui perturbe la vie normale de nombreux habitants. Plus d’un million de personnes ne vivent plus dans leur village. Elles ont fui et sont désormais prises en charge dans les villes. Les habitants de Boulzoma résident actuellement dans la ville de Ouahigouya. Une énorme solidarité au sein de la population apporte du soulagement à ces déplacés. Mais la situation reste fragile. Ça fait mal. 

Quelle est l’influence sur les projets? Nous attendons des temps meilleurs dans les villages de Boulzoma, Zom et Koumbri pour reprendre la vie. Une fois que la zone sera sécurisée, les résidents pourront revenir et refaire de la culture sur le terrain maraîcher de Boulzoma.

 En attendant, avec la commune de Jette et votre contribution, nous avons soutenu un grand groupe de femmes dans la fabrication de savon. Laver régulièrement les mains est un aspect important dans la lutte contre le virus. Une presse à huile a été achetée pour presser l'huile de différents types de noix et l'utiliser comme produit de base pour le mélanger avec du beurre de karité. Ce projet est en cours. Il aide de nombreuses familles à gagner un revenu.

 Enfin, il y a une autre annonce importante. En tant qu’organisation « BeogNeereBoulzoma », nous terminerons nos activités le 31 août 2022. C'est une décision difficile. La famille et les amis ne souhaitent pas reprendre ce projet. Je me rendrai moi-même au Burkina aussi souvent que possible, tant que ma santé et mon âge le permettront. La population locale connaît ma situation et ils vous sont reconnaissants pour votre soutien durant de nombreuses années. 

Entre-temps (jusqu'à fin août) nous souhaitons encore récolter des ressources pour la savonnerie et le redémarrage du potager à Boulzoma. Pour rappel : les dons peuvent être versés sur le compte BE66 7380 3734 7143 de l'asbl KONTINENTEN, Potterierei, 72, 8000 Brugge avec la mention 'eau potable Burkina Faso' (Attestation fiscale à partir de 40€). (Pour les dons, reçu en 2021, l’attestation sera envoyé en mars 2022. Les attestations pour les dons reçu en 2022 seront envoyé en mars 2023. 

 En juillet-août nous vous ferons parvenir un document reprenant toutes les réalisations que nous avons pu accomplir ensemble. Nous, en tant que société civile, pouvons tous en être fiers, grâce à vous. 

Merci. Bonne fin d’année et le meilleur pour 2022. 
 Johan

zondag 31 oktober 2021

actie 11.11.11.

 
Investeren doet iedereen. In kinderen, relaties of misschien in een woonst, een opleiding, vrijwilligerswerk…

Maar de beste investering is er eentje waar iedereen beter van wordt.

Het voorbij anderhalf jaar ondervonden we allemaal hoe sterk onze levens verbonden zijn. Wat hier gebeurt, heeft impact elders. En omgekeerd.

De toekomst moet anders, daarover bestaat geen twijfel. Dit is het moment om een nieuwe solidaire wereld uit te bouwen. Een wereld waarin we scheve verhoudingen rechttrekken. 

Een eerlijke en duurzame wereld levert niet alleen veel op voor jou, maar ook voor alle generaties na jou. Een gegarandeerd rendement op zeer lange termijn dus. Dit is pas een investering.

11.11.11.

Vecht tegen onrecht

zondag 1 november 2020

Jaarverslag 2019 - 2020 / Rapport des activités 2019 - 2020

Jaarverslag 2019 - 2020
Graag brengen wij jullie via deze link het verslag van de projecten die we in 2020 hebben verwezenlijkt. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt.
Burkina Faso beleeft momenteel een moeilijke periode. Er zijn de terroristische aanslagen vanuit de buurlanden Mali en Niger. Meer dan 1 miljoen Burkinezen zijn hun dorpen ontvlucht en worden door organisaties en families opgevangen.
Sinds 15 maart kent Burkina tevens de problemen die COVID 19 heeft veroorzaakt. Gelukkig verspreidt het virus zich niet zoals in Europa.
Tegen deze achtergrond werden de beschreven projecten uitgevoerd en met de nodige voorzorg tot een goed einde gebracht; wel met een ernstige vertraging. Belangrijk zijn de resultaten. Het is een stap dichter bij een betere toekomst.
Bedankt aan jullie die dit hebben ondersteund. Het heeft de plaatselijke bevolking meer veerkracht gegeven.
In 2021 willen we de groentetuin van Adama Yiri verder uitbouwen en voor meer gezinnen toegankelijk maken. Uw bijdrage is welkom op de rekening van vzw KONTINENTEN Potterierei, 72, 8000 Brugge rek.n° BE66 7380 3734 7143 De mededeling bij de storting blijft: “Drinkbaar water Burkina Faso” Giften van 40€ en meer geven recht op een fiscaal attest.
Bedankt Johan
Rapport des activités 2019 - 2020.
Nous aimerions vous présenter via ce lien le rapport des projets que nous avons réalisés en 2020. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble.
Le Burkina traverse actuellement une période difficile. Il y a des attaques terroristes en provenance du Mali et du Niger. Plus d’un million de Burkinabè ont fui leurs villages et sont pris en charge par des organisations et des familles.
Depuis le 15 mars, le Burkina connaît également les problèmes causés par le COVID 19. Heureusement, le virus ne se propage pas comme en Europe.
Malgré un sérieux retard dû à la situation actuelle, les projets décrits ont été réalisés dans ce contexte et menés à bien avec les précautions nécessaires. Les résultats sont importants. C’est un pas de plus vers un avenir meilleur. Merci à vous tous pour votre soutien précieux. Cela a permis à la population locale d’être plus résiliente En 2021, nous souhaitons agrandir le terrain maraîcher d’Adama Yiri et le rendre accessible à davantage de familles. Votre contribution est la bienvenue sur le compte de KONTINENTEN a.s.b.l. Potterierei, 72, 8000 Bruges CCP n° BE66 7380 3734 7143 . avec mention « Eau potable Burkina Faso » Les dons à partir de 40€ donnent droit à une attestation fiscale. Merci
Au nom de Beog Neere Boulzoma Johan

donderdag 15 oktober 2020

11.11.11. CAMPAGNE/ zorg mee voor verandering

Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk.
Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor beter. Voor mensenrechten, voor democratie, voor een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom versterken wij hun inzet.
Changemakers: meer dan ooit nodig
Judith ijvert met haar burgerplatform voor vrouwenrechten in DR Congo. Kong komt op voor veilige arbeidsomstandigheden in Cambodja. Maman Migrant strijdt voor de medische hulp voor vluchtelingen in Agadez. Martin versterkt klimaatactie in Bolivia. Jorge komt op voor seksuele rechten in Peru. Rouba geeft Syrische vluchtelingen in Libanon hoop. Ook BURKINA FASO kent zo een sterke mensen die ijveren tegen vrouwenbesnijdenis en kind huwelijken.
Zij en vele anderen werken aan een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. De vrijheid van meningsuiting staat op veel plaatsen onder druk en de coronacrisis legt de ongelijkheid in de wereld pijnlijk bloot. Onvoldoende of ontoegankelijke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en gemeenschappen verscheurd door conflict.
Daar doen deze changemakers wat aan. Daarom verdienen ze onze steun. Zij kunnen dit niet alleen. Jij geeft hen de kracht om door te gaan. Steun daarom onze changemakers. Steun 11.11.11..

dinsdag 7 april 2020

CORONAVIRUS IN BURKINA FASO


In Belgische Corona-tijden, waar we het virus te lijf gaan door het trouw opvolgen van de maatregelen die de virologen voorstellen, vragen we ons misschien af hoe het er in Burkina Faso aan toegaat.

A l’heure du Coronavirus en Belgique et à l’heure où nous attaquons le virus en suivant fidèlement les mesures proposées par les virologues, nous pouvons nous demander comment vont les choses au Burkina Faso
Ik was pas terug uit Burkina toen de West-Afrikaanse regeringen op 20 maart hun grenzen sloten en maatregelen afkondigden die vergelijkbaar zijn met deze in België.

Je venais de rentrer du Burkina lorsque, le 20 mars, les gouvernements des pays Ouest-Africains ont fermé leurs frontières et ont annoncé des mesures similaires à celles de la Belgique.
De scholen werden op 14 maart al gesloten en dat blijft zeker zo tot 28 april. Het personenverkeer tussen de steden is verboden. Sommige grote steden zijn zelfs in quarantaine geplaatst. De noodklok is ingesteld tussen 19u en 5u. De andere maatregelen lijken fel op wat wij hoeven te volgen.  Na Zuid-Afrika is Burkina een van de meest getroffen landen. Het aantal besmette personen is veel lager dan in België; maar de opvangmogelijkheden zijn ook schaarser.

 Voor de meeste mensen is de situatie dramatisch. Door de maatregelen zijn de openbare markten gesloten zodat ze zonder inkomen vallen. Zij kunnen niet terugvallen op sociale zekerheid. Geen inkomen betekent armoede, vooral in de steden. Nu hopen dat het normale leven vlug kan hernemen.

Les écoles ont été fermées le 14 mars et le resteront jusqu'au 28 avril.
La circulation des passagers entre les villes est interdite et certaines grandes villes ont même été mises en quarantaine. De plus, un couvre-feu a été instauré entre 19 h et 5 h du matin. Les autres mesures sont très similaires à ce que nous devons suivre. Après l'Afrique du Sud, le Burkina est l'un des pays les plus touchés. Le nombre de personnes infectées est beaucoup plus faible qu'en Belgique, mais les possibilités de se faire soigner sont également plus rares.

Pour la plupart des gens, la situation est dramatique car ils se retrouvent sans revenu en raison des mesures qui ont été prises. Tous les marchés publics sont fermés. La grande majorité de la population ne peut pas avoir accès à la sécurité sociale. Aucuns revenus ce qui engendre une augmentation de la pauvreté, notamment dans les villes. Espérons maintenant que la vie normale puisse reprendre rapidement.

Onze projecten in Koumbri en Boulzoma lijden gelukkig niet fel onder de crisis. We krijgen momenteel de firma en het materiaal niet ter plaatse om de boorput af te werken en de watertoren te plaatsen. Maar het komt in orde. De groentetuin floreert en zorgt voor zekerheid
Hiernaast  enkele officiële cijfers van de besmettingsgraad door de Coronavirus. 


Heureusement, nos projets à Koumbri et Boulzoma ne souffrent pas trop de cette épidémie. Actuellement, l'entreprise n’est pas en mesure de se rendre sur place avec l'équipement pour terminer le puits et installer le château d'eau, mais nous sommes confiants. Le jardin maraîcher est en bonne voie. 

Ci-dessous quelques chiffres officiels sur la situation du Coronavirus au Burkina:

donderdag 5 maart 2020

WATER VOOR KOUMBRI - DE L’EAU POUR KOUMBRI


"l’Union des Groupements Naam" heeft onze vereniging “Beog Neere Boulzoma” gevraagd om in Koumbri naar drinkwater te boren en die uit te rusten met zonnepanelen en een watertoren. Deze watervoorziening lost het probleem op waarmee de bevolking in het droge seizoen regelmatig geconfronteerd wordt. Bovendien zullen de kinderen van de nabijgelegen basisschool er volop van kunnen genieten. De beschikbaarheid van drinkwater zal het aantal ziekten verminderen die mensen oplopen door het drinken van onzuiver water.
Deze pomp zal ook nuttig zijn voor de ‘Unie’, wanneer de leden elkaar ontmoeten bij grote bijeenkomsten zoals de algemene vergaderingen, workshops, training.
Op 1 maart realiseerde het bedrijf een geslaagde boring.
Na de analyse van het water worden de pomp, de watertoren en de zonnepanelen geplaatst.


Installation d’un forage équipé d’un système solaire et un château d'eau
« L’Union des Groupements Naam » en collaboration avec » Beog Neere Boulzoma », (notre association)  a demandé d’installer à Koumbri un forage équipé d’un système solaire. Ce forage va résoudre le problème d’eau que la population rencontre régulièrement, surtout  en saison sèche. Il va aussi permettre aux enfants de l’école primaire, située à proximité, d’en jouir pleinement. La disponibilité d’eau potable pourra diminuer les maladies hydriques que les gens rencontrent fréquemment.
Cette pompe sera aussi très utile pendant les jours de grands rassemblements de ‘l’Union’ comme les Assemblées générales, les ateliers de réflexions, les formations.
En ce moment l’entreprise a pu faire le forage avec un débit fort appréciable.
Il restera, après l’analyse de l’eau, à placer la pompe, à construire le château d’eau et à installer l’équipement solaire.

De verschillende stappen in beeld:Un reportage de différentes étapes 

1 Bepalen van de boorplaats                  
1. Fixer deux points de forage               
                
Op 20 januari 2020 kwam een wichelroedeloper en zocht naar de beste boorplekken.

Le 20 janvier 2020 un sourcier est venu pour chercher les meilleurs endroits pour faire un forage
28/01/20202. Het boren naar water/ Le forage  même

6/02/2020
Eerste poging 28 januari: liep op 45m diepte vast. De leemgrond had alle machines geblokkeerd.  (video als illustratie)


28 janvier: première tentative et crash à 45 mètres de profondeur. Le sol en argile a bloqué toutes les machines. (vidéo comme illustration)6 februari: Tweede poging, werd halverwege stop gezet omwille van het gevaar voor aanslagen.
1 /03 / 2020

6 février: la deuxième tentative est stoppée à mi-parcours par peur des attaques.
1 maart: Derde poging, boring geslaagd. Een boring van 75 m diep met een goed debiet. 


1er mars: Ils réussissent un forage  de 75 m de profondeur avec un bon débit. 
proper maken van de boorput / nettoyage des tuyaux


3. Analyse van het water /                            Analyse de l'eau
Enkele dagen later werd een waterstaal genomen om de waterkwaliteit te bepalen
Nu wachten we op de resultanten. 


Quelques jours plus tard, un échantillon d'eau a été prélevé pour analyse  et déterminera la qualité de l'eau
Actuellement, nous attendons les résultats.

donderdag 20 februari 2020

WATER IS LEVEN – L’EAU C’EST LA VIE - KOOM LA VIIM


WATER IS LEVEN – L’EAU C’EST LA VIE - KOOM LA VIIM
WE KENNEN MAAR DE WAARDE VAN HET WATER ALS ER GEEN DRUPPEL MEER UIT DE KRAAN KOMT….

Toegang tot water is in Burkina Faso een belangrijke bezorgdheid van de bevolking, die voor meer dan 80% uit landbouwers bestaan. Wegens zowel de schaarste als de onregelmatigheid van de regens, werd het ons al snel duidelijk dat in deze extreme levensomstandigheden, water de eerste zorg is van allen: mannen, vrouwen, kinderen. Onder de brandende zon is het belangrijk te allen tijde je dorst te kunnen lessen. Wat voor ons een onschuldig gebaar lijkt, wordt in een dergelijk klimaat zowel essentieel als van levensbelang
Door langere tijd in het land te verblijven begrepen we snel dat de toegang tot voldoende en zuiverder water  in de eerste plaats een bron van ontwikkeling is die toelaat om te vechten tegen: de hardheid van het klimaat, de kale gronden, de ontboste dorpen, de droogstaande waterputten, de magere oogsten, de ziektes door het drinken van onzuiver water. Dit heeft ons ertoe aangezet een beroep te doen op uw solidariteit om een ​​boring  naar drinkwater uit te voeren in Koumbri.
In februari 2020 konden we, ondanks de huidige veiligheidsproblemen in het land, dit project uitvoeren. Water stroomde. De vreugde is groot.

L’EAU C’EST LA VIE         - WATER IS LEVEN           -KOOM LA VIIM
ON NE CONNAIT LA VALEUR DE L’EAU QUE LORSQUE LE PUITS EST A SEC….

A l’écoute des populations locales, vivant pour plus de 80 % de l’agriculture, et en raison tout à la fois de la rareté et de l’irrégularité des pluies, il nous est vite apparu que dans ces conditions de vie extrêmes, l’eau était la première préoccupation de tous, hommes, femmes, enfants. Sous un soleil de plomb, la soif vous guette à tout instant. Ce qui paraît chez nous un geste anodin, boire devient au Burkina Faso tout à la fois indispensable et vital.
Pour lutter contre la dureté du climat, les terres dénudées, les villages déboisés, les puits asséchés, les maigres cultures, les maladies hydriques, nous avons compris qu’une eau  plus abondante et de meilleure qualité, pouvait être, plus que tout, source de développement. Ce constat nous a amené a faire appel à votre solidarité pour réaliser un forage rendant l’eau potable accessible à Koumbri.
En ce mois de février 2020, malgré la situation sécuritaire dont souffre actuellement le pays, nous avons pu réaliser ce projet. L’eau a jailli et la joie aussi. Ce fut un moment d'intense émotion. .