donderdag 12 januari 2023

2009


VAN 7 JULI  TOT 11 AUGUSTUS / 7 JUILLET AU 11 AOÛT 2009

 

Omwille van mijn ervaring en kennis van de Burkinese taal en cultuur had ik het geluk om als “2-culture-begeleider” van de organisatie  DWAGULU DEKENTE om samen met een 20-tal jongeren  drie weken lang Burkina Faso ervaringen op te doen. Het was boeiend en ook soms moeilijk jongeren te begeleiden in confrontatie met een andere cultuur. Een cultuurshock is niet tye onderschatten

De par mon expérience et ma connaissance de la langue et de la culture burkinabè, j'ai eu la chance de partager avec une vingtaine de jeunes pendant trois semaines la vie au Burkina Faso comme accompagnateur de 2 cultures de Dwagulu Dekente . C'était passionnant et parfois d'accompagner des jeunes difficile en confrontation avec une autre culture.

Na hun vertrek naar België reisde ik verder door naar Boulzoma om er de resultaten van de groentetuin te bekijken. Hier bijzondere dank aan  ngo ‘Kinderen Derde Wereld’ die de omheining rond het groenteveld financierde.

Après leur départ pour la Belgique, je suis parti pour Boulzoma pour voir les résultats du potager. Nous remercions  particuliers l'ONG 'Enfance Tiers Monde', qui a financé la clôture du terrain maraîcher.

Tenslotte nog enkele sfeerbeelden uit het dagelijkse leven.

Pour clôturer quelques images de la vie de tous les jours .

zaterdag 1 oktober 2022

2008

 VAN 6 JULI TOT 12 AUGUSTUS /  DU 6 JUILLET AU 12 AOÛT

Eerst enkele sfeerbeelden : foto’s genomen in Ouagadougou terwijl ik aan een ‘kiosk’ een koffie met vrienden deelde.
D'abord quelques images de la vie de tous les jours : Quelques photos prises à Ouagadougou alors que je partageais un café avec des amis à un 'kiosque'
.

 De reis stond in het teken van de verwezenlijking van de 1ste etappe van het microproject rond voedselzekerheid. Le thème du voyage était la réalisation de la 1ère étape du micro-projet sur la sécurité alimentaire.

 

Maar ik keek ook uit naar de familie bij wie ik vorig jaar verbleef. Ik was geboeid door hun eenvoudige manier van leven en hun dagelijkse inspanning voor een betere toekomst.

Mais j’étais aussi impatient  de retrouver la famille chez qui j'étais logé l'année dernière. J'ai été captivé par leur mode de vie simple et leur effort quotidien pour construire un avenir meilleur.
zondag 21 augustus 2022

2007

van 5 tot 25 juli 2007


Mijn droom om dit jaar terug te keren naar het “land van de eerlijke burger” wordt werkelijkheid

In maart kwam Salif van Boulzoma getuigen tijdens de vastencampagne van Broederlijk Delen. We kregen hem een week als huisgenoot. De link was volledig. Enkele contactpersonen ter plaatse zouden mijn toekomstige reis in goede banen leiden.

Het werd een inleefreis waar we de harde realiteit van het dagelijks leven tijdens het regenseizoen hebben beleefd en kans hebben gehad om dynamiek van de bevolking te ervaren.

Was die terugkomreis een toeval? … voor de latere samenwerking zeker een geluk.

Mon rêve de retourner cette année au « pays de l'homme intègre » se réalise.

Salif van Boulzoma est venu témoigner lors de la campagne de carême de Broederlijk Delen. En plus,  il est venu partager notre vie pendant une semaine. Le lien était complet. Avec des contacts locaux, ce retour passera bien.

C'est devenu un voyage d'immersion où nous avons vécu la réalité de la vie quotidienne pendant la saison des pluies et avons eu la chance de sentir la dynamique de la population.

Tout cela était-il une coïncidence ? … pour la future collaboration certainement une bénédiction.

 

vrijdag 12 augustus 2022

2006

 

              2006

          van 3 tot 22 juli

De drang om de draad met het verleden terug op te nemen was groot. Als vrijwilliger bij Broederlijk Delen kreeg ik de gelegenheid om me in te schrijven voor een inleefreis naar Burkina Faso. Het was een unieke gelegenheid om er in groep, gedurende drie weken, dieper kennis te maken met de projecten en het dagelijks leven. Het startschot was gegeven. Tijdens ons verblijf verbleef ieder van ons enkele dagen bij een familie in een dorp Zo begrepen we ook beter het dagelijks leven. ik kwam terecht in Boulzoma. Het was een boeiende ervaring. De interesse op een vervolg was gewekt.

 

L'envie de reprendre le fil avec le passé était grande. En tant que bénévole à Broederlijk Delen, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire pour un voyage d'immersion au Burkina Faso. Ce fut une occasion unique de découvrir en groupe, pendant trois semaines, les projets et le quotidien des habitants. Le coup d'envoi était donné.

Pendant notre séjour, chacun de nous a séjourné quelques jours dans une famille dans un village, ce qui nous a également permis de mieux comprendre la vie quotidienne. Je me suis retrouvé à Boulzoma. Ce fut une expérience passionnante. L'intérêt pour une suite a été suscité.


Pas terug uit Burkina Faso.

De avond valt over Brussel

Na een lange reis

‘k zie groepjes jongeren langs de straten lopen

Spelend met een bal

’t was een warme dag geweest

Vakantie overal

 

‘k verliet gisteren Ouagadougou

In het midden van de nacht

Jongeren liepen langs de straten

Leurend met een beetje waar

Zoekend naar een koper

Om een cent te winnen daar.

 

Drie weken lang had de tijd wat stil gestaan

In Burkina hadden we amper weet

Hoe Libanon was aan ’t lijden

Maar leeft in solidariteit

Als antwoord op die harde tijden.

 

Planten, zaaien en hard werken

Onder die schroeiende zon

Om te overleven vandaag

En dan hopen op de regen

Zodat alles groen wordt

Opdat kinderen van morgen zouden kunnen leven.

 

Maar ook zoeken naar nieuwe wegen

Om duurzaam de toekomst tegemoet te gaan

Stenen dijkjes, zaaien in een halve maan

Om er maar een paar te noemen

Tonen hoe van binnenuit

Een groep wil blijven zoeken

 

Ontwikkeling is geen hand meer die vraagt

Maar zoekt naar samenspannen

Om het heden te bewerken

De vrucht van samenspraak

                                        Jette, 23 juli 2006
woensdag 10 augustus 2022

Een terugblik jaar na jaar / Le passé d'année en année vecu au Faso
Historiek :     Waarom Burkina …

1970

van 9 maart tot 11 november 

Na mijn studies en een intense voorbereiding vertrok ik op 9 maart 1970 naar Opper Volta. In plaats van enkele maanden legerdienst, verkoos ik mij in te zetten gedurende  2 jaar  in Opper Volta om er projecten mee te ondersteunen; concreet de schoolactiviteiten in Pouytenga.

Hier enkele sfeerbeelden van die periode.

Tijdens mijn verblijf probeerde ik ook wat de taal te leren en het leven van de bevolking  te begrijpen. Het was een schok en een rijkdom. Een schok want ik had het gevoel dat het leven er stil stond. Een rijkdom omdat ik ook niet westers heb leren denken. Een reeks malaria aanvallen stuurden me echter na 8 maanden naar huis.  Al bij al, eerder positief dan negatief.  

Pourquoi le Burkina…1970
Après mes études et une préparation intense, je pars le 9 mars 1970 pour la Haute-Volta. J'avais choisi de m'engager pendant 2 ans dans la coopération  pour soutenir des projets; concrètement les activités scolaires à Pouytenga.

Voici quelques images de cette période.

Pendant cette période j'ai essayé d'apprendre la langue et de comprendre la vie des habitants. Ce fut un choc et une richesse. Un choc car j'avais le sentiment que la vie s'était arrêtée. Nous vivons dans un monde différent. C’était cela la richesse. J’ai appris à penser autrement qu’un Européen. Une série d'attaques de paludisme m'a renvoyé au bout de 8 mois. Bref, à tout compte faite ; c’est positif

maandag 8 augustus 2022

BRIEF TER AFSLUITEN VAN DE PROJECTEN / ANNONCE DE LA FIN DES ¨PROJETS DEC 2022

 


Jette 8 augustus 2022

  Beste familie, vrienden, kennissen, sympathisanten  

 Ons laatste bericht dateert van december 2021. We hopen ondertussen dat  alles goed gaat bij jullie tijdens deze warme zomer. Voor de Burkinezen zijn dit normale temperaturen waarin ze werken en leven. Voor hen is het ook soms puffen en moeten ze naar een ander ritme overschakelen.

Burkina Faso beleeft nog steeds -maar gelukkig in mindere mate -een moeilijke periode van terroristische aanslagen. De staatsgreep eind januari heeft bij velen nieuwe hoop gewekt. Daar waar het mogelijk was, zoals in Boulzoma waar ik steeds verblijf, zijn de bewoners, met angst in het hart terug gekeerd naar hun dorp. Het is nu regenseizoen en velen willen het land bewerken om te zaaien om zo later hun basisvoedsel te oogsten. Anders staat de hongersnood voor de deur. In het droogseizoen kunnen ze dan opnieuw de groentetuin bewerken. We hopen met hen dat ze het normale leven kunnen hervatten.

De vrouwengroep uit Naamsigiya kon nog niet terug keren. Ze verblijven nog steeds in de stad Ouahigouya waar ze zeep maken en op de markt verkopen. Ze zien wel wat beterschap.

Zoals jullie in mijn schrijven van december 2021 heb kunnen lezen, willen wij als 4de pijler “Beog Neere Boulzoma” onze activiteiten eind 2022 afronden. De giften die nu nog binnen komen, zullen integraal gaan naar de zeepziederij van Naamsigyia en voor de heropstart van de groentetuin “Adama Yiri” in Boulzoma.” Ikzelf zal, zolang mijn gezondheid en de veiligheid ter plaatse het toelaat , zoveel als mogelijk naar Burkina afreizen 

Tenslotte, zoals beloofd, vinden jullie hierbij een kort overzicht van alle realisaties , die we dankzij jullie steun, samen met de plaatselijke bevolking hebben kunnen verwezenlijken in de laatste 15 jaar. Daar mogen wij allen fier op zijn. Op mijn blog – www.boulzoma.blogspot.be  vinden jullie ook een uitgebreid overzicht van alle  verwezenlijkingen.

Ter herinnering: giften mogen nog tot maximum eind november gestort worden op rek. n° BE66 7380 3734 7143 van de vzw KONTINENTEN, Potterierei, 72, 8000 Brugge met de mededeling ‘drinkwater Burkina Faso’’. De fiscale attesten van Kontinenten krijgen jullie in februari-maart ‘23.

Heel veel warme en dankbare groeten.

Jette,  8 Août 2022

Chers famille, amis, connaissances, sympathisants

Notre dernier message date de décembre 2021. Entre-temps, nous espérons que malgré la douceur de l'été, tout se passe bien chez vous. Pour les Burkinabè ce sont des températures normales dans lesquelles ils vivent et travaillent. Pour eux, c'est aussi parfois épuisant et les oblige de changer de rythme.

 Le Burkina Faso connaît toujours - mais heureusement dans une moindre mesure - une période difficile d'attentats terroristes. Le coup d'État de fin janvier a réveillé un nouvel espoir chez beaucoup. Là où c'était possible, comme à Boulzoma où je séjourne toujours, les habitants sont retournés dans leur village mais avec la peur au ventre. C'est maintenant la saison des pluies et beaucoup veulent travailler la terre pour semer afin de récolter et remplir leur grenier pour l’année. Sinon, la famine est imminente. En saison sèche, ils peuvent alors à nouveau faire du maraîchage. Nous espérons avec eux qu'ils puissent reprendre une vie normale.

 Le groupe de femmes de Naamsigiya n'a pas encore pu retourner chez elles. Elles résident toujours dans la ville de Ouahigouya où elles fabriquent du savon et le vendent au marché. Mais elles voient des perspectives d’amélioration.

 Comme vous avez pu le lire dans ma lettre de décembre 2021, en tant que 4ème pilier « Beog Neere Boulzoma » nous souhaitons terminer nos activités fin 2022. Les dons qui continuent d'affluer iront intégralement à la savonnerie de Naamsigyia et au redémarrage du terrain maraîcher « Adama Yiri » à Boulzoma.  Moi-même, tant que ma santé et la sécurité sur place le permettront, je retournerai autant que possible au Burkina.

 Enfin, comme promis, vous trouverez en annexe un petit aperçu de toutes les réalisations que nous avons pu réaliser ces 15 dernières années grâce à votre soutien, en collaboration avec la population locale. Nous pouvons tous en être fiers. Sur mon blog – www.boulzoma.blogspot.be vous trouverez un aperçu plus détaillé de toutes les réalisations.

 Pour rappel : les dons peuvent encore être versés  jusqu'à fin novembre au plus tard sur le compte n° BE66 7380 3734 7143 de l'asbl KONTINENTEN, Potterierei, 72, 8000 Bruges avec l'indication  'eau potable Burkina Faso''. Vous recevrez les attestations fiscales de Kontinenten en février-mars 2023.

 Mes salutations chaleureuses et reconnaissantes.

Johan Proot 


woensdag 20 april 2022

VAN NOTEN TOT ZEEP

                                                                     Naratief verslag 

2021

A PRESENTATIE

A.1. Projectnaam en locatie (land)

Zeepziederij Naamsigiya -  Manuele oliehoudende zaadpers - Burkina Faso

A.2. Correspondent in België

Naam: Beog Neere Boulzoma

Adres: Jules Lahayestraat 36, 1090 Jette

Telefoon: 00 32 476 352 621

E-mail: Proot.johan@gmail.com

Contactpersoon: Johan Proot

A.3. Organisatie in Burkina Faso

Naam: Wend-N-Managde ( Vrouwengroep van Naamsigiya

Adres: s/c B P 100 Ouahigouya BURKINA FASO

Telefoon: (00226)78 10 08 95/77 97 12 12

E-mail: Genevieve.soub@gmail.com

Voorzitter van de organisatie: SOUBEIGA Geneviève

Projectcoördinator: SOUBEIGA Geneviève

Contactpersoon SOUBEIGA Geneviève s/c B P 100 Ouahigouya BURKINA FASO/

                              OUEDRAOGO Haoua Tel:(00226)74 61 87 84/

                              OUEDRAOGO Rabiatou Tel (00226)71 37 96 21

 

A.4. Doelstelling(en) van het project:

 A.4.1. Algemene doelstelling(en):

Het bieden van een basisinkomen aan gezinnen door het omzetting van oliehoudende noten van bomen  die in de omgeving groeien (Produits  Forestiers Non  Ligneux): Kariténoten, woestijndadels (Balanites), Neemnoten, noten van Moringa, Wilde druiven, ….  in oliën, voor het maken van diverse zepen en cosmetische producten.

Bijdragen aan miniprojecten van lokale duurzame economie

A.4.2. Specifieke doelstellingen):

Armoede bestrijden, de levensomstandigheden van vrouwen, kinderen en gezinnen verbeteren

De vrouwengroep Wend-n-managde van Naamsigiya wil lokale producten van goede kwaliteit kunnen aanbieden gezien hun vele voordelen voor de huid en voor de gezondheid in het algemeen.

De afhankelijk van dure externe producten verminderen.

Het aanbieden van basisproducten voor hygiëne (zeep), lokaal gemaakt past in een concept van duurzaam produceren. Door het verzamelen en gebruiken van die lokale natuurlijke producten benadrukt men de waarde van die bomen en bestrijdt men onrechtstreeks woestijnvorming door overmatig kappen van de bomen.

A.4.3. Te behalen resultaten:

Door het produceren en verkopen van de producten, zorgen dat de gezinnen een inkomen verwerven voor het dagelijks leven, de gezondheidzorg en het onderwijs zodat ze minstens twee keer per dag eten hebben, de kinderen kunnen verzorgen als ze ziek zijn, hen kunnen inschrijven op school en kleding voor hen kopen.

- vergoeden van de vrouwen die de zaden/noten toeleveren uit hun dorp

- organiseren en vergoeden  van de vrouwen die het proces van verzeping kennen en uitvoeren in een centrale plaats

- lokaal verkopen van de producten

 A. 5. Project doelgroep:

Vooreerst de 24 leden van de groep die de zeep maken.

Verder meer dan honderd vrouwen in het gebied (17 dorpen) die karité-, balaniet, neem en moringa pitten verzamelen om ze aan de zeepziederij te verkopen.

B. PROJECTEVOLUTIE:

B.1. Stand van zaken met betrekking tot de gestelde doelen: eind 2021

Tot eind 2021 zien we een positieve verandering bij de bevolking. Het dagelijkse leven gaf meer vooruitzichten. Covid 19 heeft de evolutie wel vertraagd. In het begin was er de Lock down waardoor de steden gedurende twee maanden van mekaar waren afgesloten en waardoor de verkoop van de zeep in de stad moeilijk verliep. Nu zijn het de terroristische aanslagen in de streek die de voortgang van de activiteiten echt gedestabiliseerd hebben. De mensen hebben schrik om de brousse in te trekken en de noten te verzamelen waardoor er minder productie mogelijk is. In Naamsigiya is de bevolking op 3 december 2021 zelfs moeten vluchten waardoor de productie enkele maanden heeft stilgelegen. In afwachting van een veiliger tijd  hebben de vrouwen in de stad Ouahigouya de productie opnieuw opgestart.  Deze twee gebeurtenissen hebben er niet alleen voor gezorgd dat de popularisering van de producten in de betrokken gebieden daalde, maar ook de koopkracht. Momenteel is het voor velen moeilijk om aan hun prioritaire behoeften te voldoen

 

B.2. Impact op de lokale bevolking (tot 3 dec 2021):

De bevolking van de 17 dorpen is enthousiast om mede de verwerking van plaatselijke producten (=de noten) te realiseren en onrechtstreeks de waarde te bevestigen van de bomen waarvan de noten gebruikt worden.  Het project heeft echt impact op de lokale bevolking omdat dit producten zijn van hun  “territoirs”, ze  zijn er fier op en kunnen er geld mee verdienen.

 

B.3. Korte beschrijving van de belangrijkste gefinancierde activiteiten:

Wat de activiteiten van de vereniging betreft, beschikt de groep reeds over materiaal voor de productie van zepen (zeepvormen, potten, metalen haarden, enz.) gefinancierd in 2018 door Beog Neere Boulzoma, een 4de pijlerproject uit België. Er wordt met zorg omgegaan met dit materiaal. Tevens hadden we het geluk dat een put met een grote diameter werd gefinancierd door een jonge Duitser die de zeep in zijn land wilde verkopen om het project te ondersteunen. Die stimulans om de productie ter verhogen, bracht de groep ertoe  een oliepers aan te vragen om plaatselijk  oliën uit de noten te persen en om Karité boter te produceren.

“Terrorisme en covid-19 hebben de verkoop in Duitsland onderbroken, maar dat weerhoudt de groep er niet van om zich verder in te zetten voor de bevolking en hun land Burkina Faso. Sinds januari 2022 proberen we ons te hergroeperen in Ouahigouya – in afwachting dat het dorp weer veilig is- om samen zeep te produceren.

Namens het dorpshoofd, de hele bevolking en in het bijzonder de vrouwen van de Wend-n-Manegde-groep en namens mezelf willen we de Belgische gemeente Jette (Brussel) en Beog Neere Boulzoma  bedanken voor die hydraulische pers.  We beloven er goed gebruik van te maken. Bedankt voor alles wat jullie al hebben gedaan en in de toekomst nog zullen kunnen doen om het leven van onze vereniging te kunnen ondersteunen. BARKA! BARKA! BARK-WUSGO.’

Mevrouw OUEDRAO/SOUBEIGA Geneviève  President

 

C FOTO’S.

.Enkele vrouwen van de zeepziederij van Naamsigiya (december 2018).

Hier nemen de vrouwen zeepvormen, potten en metalen haarden in ontvangst. 

Quelques femmes de la savonnerie de Naamsigiya (dec 2018).... à l'occasion de la remise de moules à savon, des casseroles et des foyers métalliques.  

Savonnerie de naamsigiya

de l’amande au savon

RAPPORT NARRATIF  2021

 

A   PRESENTATION

 

A.1.   Nom du projet et lieu (pays)

Savonnerie Naamsigiya Presse à Oléagineux manuelle – Burkina Faso

 

A.2.   Correspondant en  Belgique

Nom : Beog Neere Boulzoma (= un meilleur avenir pour Boulzoma)

Adresse : Rue Jules Lahaye, 36, 1090 Jette

Téléphone : 00 32 476 352 621

E-mail : proot.johan@gmail.com

Personne de contact: Johan Proot

 

A.3.   Organisation au Burkina Faso

Nom : Groupement Féminin Wend-N-Manegde de Naamsigiya

Adresse : s /c B.P. 100 Ouahigouya Burkina Faso

Téléphone: 00 226 78 10 08 95  / 00 226 77 97 12 12

E-mail: genevieve.soub@gmail.com

Présidente de l’organisation: SOUBEIGA Geneviève

Coördinateur de l’organisation : SOUBEIGA Geneviève 

Personnes de contact : SOUBEIGA Geneviève s/c B.P. 100 Ouahigouya B.Faso

                    OUEDRAOGO Haoua Tel : 00 226 74 61 87 84

                    OUEDRAOGO Rabiatou Tel : 00 226 71 37 96 21

 

A.4. Objectifs Du Projet

 

A.4.1. Objectif(s) général(aux) :

Assurer un revenu de base aux familles en valorisant les noix oléagineuses des arbres de la région (Produits Forestiers Non Ligneux) : Noix de Karité, Dattes du désert (Balanites), Noix de Neem, Noix de Moringa, Raisin sauvage, …. dans les huiles, pour la fabrication de divers savons et produits cosmétiques.

Contribuer à des mini-projets d'économie locale durable.

 

A.4.2. Objectifs spécifiques:

Lutter contre la pauvreté, améliorer les conditions de vie des femmes, des enfants et des familles.

Le groupement de femmes Wend-n-manegde de Naamsigiya veut pouvoir proposer des produits locaux de bonne qualité, vue leurs nombreux bienfaits pour la peau et pour la santé en général.

Réduire la dépendance aux produits externes coûteux.

Proposer des produits d'hygiène de base (savon), fabriqués localement, s'inscrit dans une logique de production durable. La collecte et l'utilisation de ces produits naturels locaux valorisent ces arbres et luttent indirectement contre la désertification par un abattage excessif des arbres.

 

A.4.3. Résultats à atteindre :

En produisant et en vendant les produits, fournir aux familles un revenu pour la vie quotidienne, les soins de santé et l'éducation afin qu'elles aient de la nourriture au moins deux fois par jour, puissent s'occuper des enfants lorsqu'ils sont malades, les inscrire à l'école et acheter des vêtements pour eux.

- rembourser les femmes qui fournissent les graines/noix.

- organiser et rémunérer les femmes qui connaissent et réalisent le processus de saponification dans un lieu central.

- vendre les produits localement.

 

A. 5.  GROUPE CIBLE DU PROJET :

Ce sont les 24  membres du groupement et plus d’une centaine de femmes de la zone (17 villages) qui vont faire la collecte des amandes de karité, de balanites, de moringa et de neem. Ca génère des revenus pour ces collectrices d’amandes.

 

B.      ÉVOLUTION DU PROJET :

 

B.1. Etat des lieux sur les objectifs fixés : fin 2021

Jusqu'à la fin de 2021, nous verrons un changement positif dans la population. La vie quotidienne offrait plus de perspectives. Le Covid 19 a ralenti l'évolution. Au début il y a eu le Lock down qui a fermé les villes pendant deux mois et rendu difficile la vente du savon en ville. Actuellement, ce sont les attentats terroristes dans la région qui ont vraiment déstabilisé le déroulement des activités. Les gens ont peur d’aller en brousse et de ramasser les noix. Cela signifie moins de production. A Naamsigiya, la population a même dû fuir le 3 décembre 2021, entraînant l'arrêt de la production pendant plusieurs mois. En prévision d'une période plus sûre, les femmes ont redémarré la production dans la ville de Ouahigouya.

Ces deux événements ont non seulement fait chuter la vulgarisation des produits dans les zones touchées, mais aussi le pouvoir d'achat. Actuellement, il est difficile pour beaucoup de répondre à leurs besoins prioritaires.

 

B.2. Impact sur la population locale (jusqu'au 3 dec 2021):

La population des 17 villages est enthousiaste à l'idée de transformer les produits locaux (= les noix) et indirectement valoriser les arbres dont les noix sont utilisées. Le projet a un réel impact sur la population locale car ce sont des produits de leurs « territoires », ils en sont fiers et peuvent en tirer de l'argent.

 

B.3. Brève description des principales activités financées :

Quant aux activités de l'association, nous disposions déjà d'équipements pour la production de savons (moules à savon, pots, foyers métalliques, etc.) financés en 2018 par Beog Neere Boulzoma. Ce matériel est manipulé avec soin.

Aussi, un puits de grand diamètre a été financé par un jeune allemand qui souhaitait vendre le savon en Allemagne pour soutenir le projet.

Cette incitation à augmenter la production a conduit le groupe à demander une presse à huile pour extraire localement les huiles des noix et produire du beurre de karité.

« Le terrorisme et le covid-19 ont interrompu l'achat en Allemagne, mais cela n'empêche pas le groupe de continuer à travailler pour notre peuple et notre pays le Burkina Faso. Depuis janvier 2022 nous essayons de nous regrouper à Ouahigouya et redémarrer les activités en attendant de pouvoir retourner au village.

Au nom du chef du village, de toute la population et en particulier des femmes du groupement Wend-n-Manegde et en mon nom propre, je tiens à remercier la commune belge de Jette (Bruxelles) et Beog Neere Boulzoma pour cette hydraulique presse. Nous promettons d'en faire bon usage. Merci pour tout ce que vous avez déjà fait et pourrez faire à l'avenir pour soutenir la vie de notre association. BARK ! BARK ! BARK-WUSGO.

Mme OUEDRAO/SOUBEIGA Geneviève

Président